Izgradnja referentnih baza podataka uzoraka

„Dozvolite nam da razvijemo geografsku oznaku Vašeg proizvoda…“


 Izotopske analize sve više postaju odlučujući faktor koji se odnosi na osetljivost i praćenje proizvoda ne samo u prometu na nacionalnim tržištima, već i na globalnom nivou. Jedna od veoma važnih stavki je mogućnost provere autentičnosti proizvoda bez obzira na dokumentaciju. Izotopske metode, koje su pokazale da mogu da daju rešenja u analitičkom smislu provere porekla proizvoda, na taj način mogu veoma efikasno i brzo rešavati sporove u vezi sa nedostacima u kvalitetu proizvoda, kao i rešavati sporove u vezi sa falsifikovanjem originalnih brendova. Kreiranjem izotopskih baza podataka referentnih uzoraka proizvedenih serija moguće je kasnije uporediti jedinice proizvoda kako bi se dobile pouzdane informacije o autentičnosti.

Analize stabilnih izotopa lakih elemenata, posebno izotopskih odnosa vodonika, ugljenika i kiseonika, se više od 20 godina primenjuju za kontrolu autentičnosti hrane. Cilj ovih analitičkih ispitivanja je da se proveri da li su proizvodi kao što su vino, voćni sokovi, med, žestoka pića ili mleko tokom proizvodnje bili prošireni ili falsifikovani nedozvoljenim dodavanjem vode i/ili šećera. U tu svrhu su evropske, kao i američke državne institucije usvojile nekoliko zvaničnih metoda. Za metode stabilnih izotopa koje se koriste u kontroli autentičnosti hrane neophodno je imati na raspolaganju baze podataka sa rezultatima za autentične, tj. referentne uzorke, a koje se mogu koristiti za poređenje podataka dobijenih analiziranjem uzoraka komercijalnih proizvoda sa tržišta.

Izotopski parametri mogu biti veoma korisni da se proveri da li uzorak koji nije falsifikovan u skladu sa svojim označenim geografskim poreklom ili godinom berbe, pošto postoje klimatske i ekološke razlike, npr. srednja temperatura, količina padavina, vlažnost vazduha, između različitih regiona uzgoja ili sa druge strane za jedan region, ali između različitih godina – berbi. Dodatni parametri stabilnih izotopa su analizirani i utvrđeno je da su primenljivi i korisni za geografsko poreklo, ne samo za vino i voćne proizvode, već čak i za hranu animalnog porekla, a kao što su mleko, puter, sir, meso i mesnati proizvodi, itd.

Za više informacija o našim uslugama...